หน้าแรก >

ทีมที่ปรึกษาโฆษณา

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณา

 

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

 

เนื่องด้วยขณะนี้ มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในนามผลิตภัณฑ์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” เพื่อนำเสนองานโฆษณา โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในความเป็นเจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” ว่าบริษัทฯ อื่นใด ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวแล้ว และ/หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแห่ง เกิดความสับสน เข้าใจผิด

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย มีบริษัทในเครือเพียงแห่งเดียวคือ บมจ.เอดี เวนเจอร์ เท่านั้น และลิขสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้แบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” เป็นของ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดเกิดความไม่มั่นใจ ท่านสามารถตรวจสอบโดยละเอียดกับทางบริษัทฯ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำธุรกรรมซื้อโฆษณา โดยสอบถามได้ที่ทีมงานให้คำปรึกษา

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

Digital Marketing Consultant Asst-Director

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

Digital Marketing Consultant Manager

คุณจิราภา โถทอง

คุณจิราภา โถทอง

Digital Marketing Consultant Manager

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต

(จุ๋ม)

Digital Marketing Consultant

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

(นัท)

Digital Marketing Consultant

คุณรมิดา พุทธสุวรรณ์

คุณรมิดา พุทธสุวรรณ์

(โบวี่)

Digital Marketing Consultant

คุณมนัญชยา ปูไฝ

คุณมนัญชยา ปูไฝ

(หยก)

Digital Marketing Consultant

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

(นุ่น)

Digital Marketing Consultant

คุณอลิสา ตั้งชัยภูมิ

คุณอลิสา ตั้งชัยภูมิ

(ออยล์)

Digital Marketing Consultant

คุณภัทร์จิตรา ทาแก้ว

คุณภัทร์จิตรา ทาแก้ว

(อ้อแอ้)

Digital Marketing Consultant

อรพรรณ ศิริวัฒนะกูล

อรพรรณ ศิริวัฒนะกูล

(เนย์)

Digital Marketing Consultant

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล

(ฮาร์ท)

Digital Marketing Consultant

คุณสัณห์ ธนเดชากุล

คุณ สัณห์ ธนเดชากุล

(เต้)

Digital Marketing Consultant

คุณบุษกร จันทนานนท์

คุณบุษกร จันทนานนท์

(จอย)

Digital Marketing Consultant

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล

(ต้นน้ำ)

Digital Marketing Consultant

คุณสุธิตา สภาพการ

คุณสุธิตา สภาพการ

(กัน)

Digital Marketing Consultant

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

(อุ๋ย)

Digital Marketing Consultant

คุณณศิภัสร์ ศรีอัมรารุจน์

คุณณศิภัสร์ ศรีอัมรารุจน์

(กิ๊ก)

Digital Marketing Consultant

Online Media Telesales


คุณปรีชา อุ่นเมือง

คุณปรีชา อุ่นเมือง

(ภู)

Online Media Telesales

คุณณัฐลภัส ณิศณภัคนัน

คุณณัฐลภัส ณิศณภัคนัน

(มด)

Online Media Telesales

คุณโยษิตา ชีพไธสง

คุณโยษิตา ชีพไธสง

(แป๋ว)

Online Media Telesales

คุณณัฐติกา คุณารูป

คุณณัฐติกา คุณารูป

(แคท)

Online Media Telesales

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

(นินิว)

Online Media Telesales

คุณณัฐติกา คุณารูป

คุณชาตรี กำเหนิดงาม

(ติฟ)

Online Media Telesales

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

คุณก้องภพ สวนกูล

(เกม)

Online Media Telesales

คุณเศรษฐีนี ลิมปะพรพิศาล

คุณปรียาภรณ์ ปฐมจินดา

(มุก)

Online Media Telesales

คุณอำไพ พิมรัตน์

คุณอำไพ พิมรัตน์

(แจง)

Online Media Telesales